WERKSCAN

Werken aan duurzame inzetbaarheid
Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en
ontwikkeling van hun werknemers, plukken daar vaak direct de vruchten van.
Het zorgt voor:
• meer werkplezier;
• minder ziekteverzuim;
• een hogere arbeidsproductiviteit.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer
stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen
wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid. Een duurzaam inzetbare werknemer is productief, gemotiveerd en kan op een zo gezond mogelijke manier werkzaamheden uitvoeren. Werkvermogen is hoe goed iemand zowel geestelijk als lichamelijk zijn werkzaamheden kan uitvoeren.
Om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid wilt u weten welke factoren daarop van invloed zijn. Op basis van het ‘Huis van Werkvermogen’ zijn deze factoren in kaart te brengen. U krijgt inzicht in het huidige en toekomstige werkvermogen. Daardoor is werk goed op uw werknemers af te stemmen, duurzaam en een werkzaam leven lang.

Werkscan
Duurzame inzetbaarheid en het werkvermogen van uw werknemer kan bepaald worden door middel van de Werkscan. Is er een gezonde balans tussen werk en belastbaarheid? Om het werkvermogen te bepalen moet gekeken worden naar gezondheid, kennis, vaardigheden en de werk/privé-balans van uw werknemers. Door de Werkscan weet een individuele werknemer hoe de actuele balans is en krijgt inzicht in het eigen werkvermogen. Een schriftelijke en persoonlijke rapportage geven een persoonlijke terugkoppeling over het huidige werkvermogen, de balans én de mogelijke oorzaken of potentiële risico’s, die de balans kunnen verstoren. De Werkscan is onder andere bedoeld om uw werknemers aan te zetten tot zelfregie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Eventueel op weg geholpen door een gesprek met de werkscan-deskundige van Buro WerkWijzer als coach.

Wat is de Werkscan
De Werkscan is een vragenlijst over werkvermogen, werk en loopbaan. De definitie van werkvermogen is volgens de Finse Prof. Dr. Juhani Ilmarinen “de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om het huidige werk uit te voeren.” Ilmarinen is de grondlegger van de Work Ability Index en heeft zijn visie en methode bij het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) ontwikkeld. De factoren die van invloed zijn op iemands werkvermogen heeft Ilmarinen en zijn team in kaart en beeld gebracht door middel van het Huis van Werkvermogen.

Op een gezonde manier inzetbaar voor werk blijven noemen we duurzame
inzetbaarheid. De Werkscan geeft door de wetenschappelijke opzet een
duidelijk inzicht waar een werknemer op moet letten om duurzaam inzetbaar
te blijven.

De vragenlijst
Een deel van de vragen in de Werkscan is afkomstig van bestaande, gevalideerde
vragenlijsten uit de Work Ability Index (WAI). Dit is de wetenschappelijke methode om
werkvermogen te meten. Andere vragen zijn onder andere door arbeidsdeskundigen
specifiek voor de Werkscan ontwikkeld.

De Werkscan is onderverdeeld in vragen over:
• De werknemer en het werk
• Het werkvermogen volgens de wetenschappelijke methode Work Ability Index
• Signaalgebieden, die de inzetbaarheid kunnen beïnvloeden

Na het invullen van de Werkscan
Na het invullen van de vragenlijst krijgt de deelnemer een persoonlijke rapportage over werkvermogen en adviezen om het werkvermogen eventueel te verbeteren. Inzicht is de eerste stap om gericht werk te maken van duurzame inzetbaarheid. Echt aan de slag gaan is stap twee. Aan de hand van de rapportage kan de werknemer onder begeleiding van de arbeidsdeskundige van Buro WerkWijzer, die opgeleid is tot werkscan-deskundige, zelf direct stappen gaan zetten om werk te maken van duurzame inzetbaarheid.

Werkscangesprek
De rapportage is het uitgangspunt voor een gesprek met de werkscandeskundige van Buro WerkWijzer. Aan het eind van het gesprek zijn doelen gesteld en is er een plan van aanpak om tot verbeteringen te komen. Na afloop van het gesprek stelt de werkscandeskundige een adviesverslag op. De werknemer beslist uiteindelijk zelf op welke manier, waarmee en of hij wel of niet aan de slag gaat.

Wat levert de Werkscan op?
Ten eerste inzicht. Voor werknemer en werkgever welke factoren van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid.
Voor werknemers is het online onderzoek een uitgelezen kans om zelf na te gaan of het werkvermogen voldoet aan het huidige werk. Is de verhouding van belasting en belastbaarheid in evenwicht en zit de loopbaan nog op het goede spoor? Ten tweede stimuleert de Werkscan de werknemer om zelf initiatief te nemen om bepaalde punten te verbeteren of een advies om actie te ondernemen.
In de rapportage staat het advies en wordt ingegaan op de volgende punten:
1. Gezondheid
2. Leefstijl
3. Werk
4. Balans tussen werk en privésituatie
5. Scholing/opleiding
6. Loopbaan

Voor werknemer en werkgever
• De werknemers ervaren dat de werkgever actief betrokken is bij de balans tussen belasting en belastbaarheid van de werknemer.
• Door aandacht te geven aan deze balans blijft de productiviteit van de werknemers beter op peil, wordt het aanpassingsvermogen aan (nieuwe) functies verhoogd en kan verzuim voorkomen worden.
• Het inzetten van interventies kan na het gebruik van de Werkscan en het werkscangesprek veel gerichter plaatsvinden. Een goede diagnose aan de voorkant is het halve werk.
• Werkgevers kunnen een rapportage krijgen als er 15 of meer werkscans zijn ingevuld. In deze rapportage staan de gegevens rond het werkvermogen van werkgever in relatie tot de landelijke WAI- score. Ook geeft de rapportage een vergelijking met de scores op de signaalgebieden van werkgever in relatie tot de landelijke scores. In één oogopslag dus een overzicht hoe een bedrijf er voor staat en weet hoe dit zich verhoudt tot de landelijke scores.
• Werkgevers wordt een dashboard geboden met gegevens als leeftijdsopbouw, geslacht, beroep, genoten
opleiding, opleidingsniveau, sector, verblijfsduur in beroep, ingezette interventie, resultaat van de interventie, werkvermogen en de aard van de risico’s.
• Indien na een een nul-meting (eerste Werkscans bij uw werknemers) dit instrument jaarlijks (of tweejaarlijks) ingezet wordt krijgt men inzicht in de ontwikkeling van het werkvermogen.

Ik wil de Werkscan inzetten
Ik ben werkgever en wil actief sturen op werkvermogen en tegelijkertijd
mijn medewerkers aanzetten om zelf een goede balans te vinden in belasting
en belastbaarheid.

De Werkscan omvat de volgende stappen
• Werknemers krijgen van u als werkgever (schriftelijke) voorlichting en een
uitnodiging om deel te nemen aan de Werkscan.
• Vervolgens vullen de werknemers in circa 10 minuten de online vragenlijst in.
• De werknemers krijgen digitaal hun persoonlijke uitslag direct per mail en,
afhankelijk van de afspraken met u als werkgever en als daar aanleiding voor is,
een adviesgesprek (werkscangesprek) met een arbeidsdeskundige
(werkscandeskundige) van Buro WerkWijzer.
• In dit gesprek gaan werknemer en arbeidsdeskundige samen op zoek naar oorzaken en oplossingen voor gesignaleerde knelpunten in het werkvermogen.
• De deelnemer krijgt na het gesprek van de arbeidsdeskundige een adviesrapport toegestuurd.
• Met de adviezen uit dit gesprek kan de werknemer daarna zelf aan de slag of onder begeleiding van de arbeidsdeskundige van Buro WerkWijzer.

Arbeidsdeskundigen
De Werkscan is een wetenschappelijk gevalideerd instrument dat alleen gebruikt wordt door opgeleide en gecertificeerde arbeidsdeskundigen. Arbeidsdeskundigen, die werken met de Werkscan, zijn opgeleid om de motivatie te stimuleren en een coachende rol te vervullen. Uit recent onderzoek blijkt dat een gesprek tussen de arbeidsdeskundige en de werknemer zeer doeltreffend is in geval van een disbalans. Samen haalbare acties formuleren vormt de basis voor een actieve loopbaansturing of een goede positie op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Het gesprek is volgens de methodiek motivational interviewing.

Motivational Interviewing
Naast inzicht speelt motivatie een belangrijke rol bij duurzaam inzetbaarheid. Motivational Interviewing (MI) is een gespreksmethode gericht op intrinsieke motivatie tot verandering. De methode is niet alleen evidence based, maar ook gebaseerd op best practices. Door deze methodiek toe te passen is er een goed draagvlak voor passende interventies.

Kosten
De prijs van een Werkscanproject is gebaseerd op het aantal werknemers, het aantal vervolggesprekken (werkscangesprekken) en eventuele aanvullende activiteiten voor de arbeidsdeskundige. Neem contact op met Buro WerkWijzer voor meer informatie en een offerte.

Informatie
Neem contact op met Marc Arendsen van Buro WerkWijzer op 06-57349725 of info@burowerkwijzer.nl