Wet verbetering poortwachter (wvp)

Sinds 29 november 2001 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. In deze wet is vastgelegd wat van een zieke werknemer en diens werkgever wordt verwacht om re-integratie van de werknemer te bespoedigen. Werknemer en werkgever moeten er volgens de Wet Verbetering Poortwachter samen voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Kan een werknemer zijn oude werk niet meer doen? Dan kan de werkgever een re-integratiebureau inschakelen, zodat de werknemer door middel van een 2 spoor re-integratietraject kan doorstromen naar ander werk.

Verzuimbegeleiding en casemanagement.

Re-integratiedossier

De wet verbetering poortwachter schrijft voor dat een re-integratiedossier moet worden bijgehouden voor de zieke werknemer. In dit dossier wordt bijgehouden wat de werknemer en werkgever hebben ondernomen in het kader van de re-integratie van de werknemer. Het dossier bevat onder meer documenten, verslagen van gesprekken, e-mails, correspondenties, re-integratieactiviteiten en belangrijke formulieren. Zit de werknemer na twee jaar nog steeds ziek thuis of is zijn contract ondertussen afgelopen, dan beoordeelt het UWV, tijdens de WIA aanvraag, aan de hand van het re-integratiedossier of er door beide partijen voldoende is ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Buro Werkwijzer is gespecialiseerd in verzuimbegeleiding en casemanagement.

Schema wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter geeft duidelijk aan welke acties moeten worden ondernomen:

  • Als uw werknemer 6 weken thuis zit, moet er een probleemanalyse worden opgesteld door een bedrijfsarts
  • Bij 8 weken verzuim stellen werkgever en de zieke werknemer samen een plan van aanpak op
  • Iedere 6 weken volgt vervolgens een evaluatie van het plan van aanpak
  • Na 42 weken verzuim moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV
  • Is een werknemer 52 weken ziek dan is dient er eerstejaarsevaluatie plaats te vinden
  • Is de werknemer 87 weken arbeidsongeschikt, dan ontvangt deze een aanvraagformulier voor de WIA van het UWV
  • De werknemer kan nu voor het einde van week 91 een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV

Inspanningsverplichting werknemer én werkgever

De werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie. Doet hij dat niet, dan kan dit gevolgen voor hem hebben in de vorm van het opschorten van zijn loon tot uiteindelijk ontslag. Maar ook de werkgever moet zijn best doen om de werknemer te laten re-integreren. Vindt het UWV na twee jaar dat de werkgever niet voldoende heeft ondernomen, dan kan een loondoorbetalingverplichting van een jaar worden opgelegd. De werkgever mag de werknemer in dat geval niet binnen de termijn van een jaar ontslaan, tenzij kan worden aangetoond dat er binnen deze periode voldaan is aan het rechtzetten van de door UWV genoemde tekortkomingen. Meer weten over verzuimbegeleiding en casemanagement? Neem contact met ons op.

Contact

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact