Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 mei 2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Buro WerkWijzer

De Plevier 40, 7609 TV te Almelo

06-57349725 of info@burowerkwijzer.nl

Buro WerkWijzer verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Buro WerkWijzer verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geboortedatum en –plaats
  • Geslacht
  • Inhoud van communicatie
  • Gegevens met betrekking tot uw verzuim en arbeidsmarktpositie (intakeformulier, probleemanalyse, plan van aanpak, functionele mogelijkhedenlijst (FML), arbeidsdeskundige rapportage, cv).

Doeleinden

Buro WerkWijzer verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact;
  • Een goede en efficiënte dienstverlening;
  • Het leveren van arbeidsdeskundig advies en rapportage;
  • Het verzorgen van re-integratie en outplacement trajecten.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer Buro WerkWijzer aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Buro WerkWijzer zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Buro WerkWijzer zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Buro WerkWijzer zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Buro WerkWijzer passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Buro WerkWijzereen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 4 weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Buro WerkWijzer verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Buro WerkWijzer

De Plevier 40

7609 TV Almelo

06-57349725

info@burowerkwijzer.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Buro WerkWijzer, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 mei 2018.

Buro WerkWijzer kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.